Massa, B. “On Some Interesting African Katydids (Orthoptera Tettigoniidae)”. Entomologia, Vol. 4, no. 1, Oct. 2016, doi:10.4081/entomologia.2016.303.