Zoia, S. “The Mediterranean Colaspidea (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae)”. Entomologia, Vol. 2, no. 1, Apr. 2014, doi:10.4081/entomologia.2014.159.