Massa, B. (2016) “On some interesting African katydids (Orthoptera Tettigoniidae)”, Entomologia, 4(1). doi: 10.4081/entomologia.2016.303.