Zoia, S. (2014) “The Mediterranean Colaspidea (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae)”, Entomologia, 2(1). doi: 10.4081/entomologia.2014.159.