Massa, B. 2016. “On Some Interesting African Katydids (Orthoptera Tettigoniidae)”. Entomologia 4 (1). https://doi.org/10.4081/entomologia.2016.303.