Zoia, S. 2014. “The Mediterranean Colaspidea (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae)”. Entomologia 2 (1). https://doi.org/10.4081/entomologia.2014.159.