Massa, B. (2016). On some interesting African katydids (Orthoptera Tettigoniidae). Entomologia, 4(1). https://doi.org/10.4081/entomologia.2016.303