Zoia, S. (2014). The Mediterranean Colaspidea (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae). Entomologia, 2(1). https://doi.org/10.4081/entomologia.2014.159