(1)
Zoia, S. The Mediterranean Colaspidea (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae). Entomologia 2014, 2.