[1]
Massa, B. 2016. On some interesting African katydids (Orthoptera Tettigoniidae). Entomologia. 4, 1 (Oct. 2016). DOI:https://doi.org/10.4081/entomologia.2016.303.