[1]
Zoia, S. 2014. The Mediterranean Colaspidea (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae). Entomologia. 2, 1 (Apr. 2014). DOI:https://doi.org/10.4081/entomologia.2014.159.